licytacja 20/100 udziału

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
20/100 UDZIAŁU  KWZG1R/00041371/8.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-05-2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy Podwale 2 w sali nr 202, odbędzie się pierwsza  licytacja   20/100 udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju o łacznej pow.29,78 m2 -zgodnie z księgą wieczystą lokal składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym natomiast biegły stwierdził, iż dokonano podziału tego pomieszczenia na dwa:pokój i kuchnię. Właściciel lokalu ma udział 101/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie własnosci gruntu. Właścicielem lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz właścicielem udziału 101/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własnosci gruntu jest Marek Burzyński  w udziale w wysokości 20/100. Nieruchomość położona jest 68-200 Żary ul.Poznańska 15/5,    dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą  nr KW ZG1R/00041371/8.

Suma oszacowania 20/100 udziału wynosi 21 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    15 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona ( zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żarach 76 10902561 0000000105557961
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Żarach przy Podwale 2 pok. Wydziale Cywilnym   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.