zabudowana nieruchomość

KM 1623/03 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1R/00033000/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Podwale 2 w sali nr 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w skład, której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka 86/42 o pow.0,4755 ha oraz prawo własności budynku hali- o funkcji handlowej (konstrukcja budowlana stalowa) o pow.użytkowej 1825,00 m2 w tym część I 1455,00 m2 i część II 370,00 m2- stanowiącego odrębną nieruchomość (budynek hali nie jest ujawniony w ksiedze wieczystej). Budynek jest I-kondygnacyjny,zabudowa wolnostojąca. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz telefoniczną.
Część nieruchomości jest zajmowana przez osobę trzecią bez umowy.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Żary Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr ZG1R/00033000/8. Nieruchomość położona jest w Żarach przy ul.Zielonogórskiej. Dojazd do działki nr 86/42 jest przez działkę nr 86/18, która nie stanowi własności dłużnika.
Właścicelem gruntu (działka nr 86/42) jest Gmina Żary o statusie miejskim a grunt został oddany w użytkowanie wieczyste na okres do 25.01.2099 r Józefowi Dębskiemu i Jolancie Dębskiej.
Właścicielami budynku hali są Jolanta Dębska i Józef Dębski na prawach małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej.

Suma oszacowania wynosi 3 466 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     2 599 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 346 640,00zł. Rękojmia powinna być złożona  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żarach 76 10902561 0000000105557961
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Żarach przy Podwale 2 w Wydziale Cywilnym   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy