Licytacja 20/100 udziału w nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 
 20/100 W NIERUCHOMOŚCI  ZG1R/00035980/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy Podwale 2 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja 20/100 części udziału w nieruchomości stanowiącej lokal nie mieszkalny składający się z dwóch izb : sala usług, pomieszczenie zaplecza i wc o łącznej pow.użytkowej 50,87 m2. Z lokalem wiąże się udział 85/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu działka nr 567/25, 567/15, 601/9, 597/4. Prawo własności wyodrębnionego lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługuje  Markowi Burzyńskiemu w udziale do 20/100 części.
Grunt jest własnością Gminy Żary o statusie miejskim i jest oddany w wieczyste użytkowanie właścicielom wyodrębnionych lokali do 16.09.2096 r. Nieruchomość położona jest 68-200 Żary ul.Chopina 24b nr lokalu L.U, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą  nr KW   [NKW: ZG1R/00035980/5].
Na w/w lokalu użytkowym jest zawarta umowa najmu na czas nieokreślony.

Suma oszacowania  20/100 części udziału wynosi 31 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 20/100 części udziału i wynosi     23 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona ( zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żarach 76 10902561 0000000105557961
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Żarach przy Podwale 2 pok. Wydziale Cywilnym   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.