Mieszkanie i garaż Żary ul.Poznańska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 42194 i KW 42193

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-02-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy Podwale 2 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja:   
1.nieruchomości stanowiacej lokal mieszkalny o pow.83,62 m2 składający sie z 4 pokoi (10,50 m2, 12,40 m2, 10,90 m2 oraz pokój połączony z kuchnią 30,00 m2), przedpokoju (12,30m2), łazienki (5,66 m2),wc (1,86 m2) oraz tarasu (do wyłącznego użytku własciciela lokalu ) o pow.45,67 m2. Własciciel lokalu ma udział 534/10000 we wspólnych częściach budynku i prawie własnosci gruntu.
Nieruchomość położona jest     68-200 Żary, ul.Poznańska 25/2     dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach     prowadzi księgę wieczystą  nr KW ZG1R/00042193/3.
Włascicielem wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziału w prawie własności gruntu jest Sylwia Kumor.
Lokal jest zamieszkały przez lokatorów.
Suma oszacowania wynosi 271.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     203.475,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27.130,00zł.

2.nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny (garaż) o pow.17,24 m2. Własciciel lokalu ma udział 110/10000 we wspólnych częściach budynku i prawie własnosci gruntu.
Nieruchomość położona jest     68-200 Żary, ul.Poznańska 23-25 (garaż nr 13) ,    dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach     prowadzi księgę wieczystą  nr KW ZG1R/00042194/0.
Włascicielem wyodrębnionego lokalu (garażu) wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziału w prawie własności gruntu jest Sylwia Kumor.
Suma oszacowania wynosi 28 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     21 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 880,00zł.
Rękojmia powinna być złożona ( zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żarach 76 10902561 0000000105557961
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Żarach przy Podwale 2 pok. Wydziale Cywilnym   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.