Lokal mieszkalny Żary-Kunice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW24942

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-06-2010 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy Podwale 2 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o łącznej pow.80,60m2 i pomieszczenia przynależnego-piwnicy. Właściciele lokalu mają udział w 48/1000 wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 19871. Grunt jest właśnością Skarbu Państwa i oddany jest w wieczyste użytkowanie na okres do 05.12.2089 r.  Nieruchomość położona jest  Żary, ul. Lelewela 11 m 3. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  nr KW 24942  . Nieruchomość stanowi własność Grażyny Zając i Anny Grażyny Czeremurzyńskiej i  jest zamieszkała przez lokatorów.

Suma oszacowania wynosi 123 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     92 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 300,00zł.  Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
 Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żarach 76 10902561 0000000105557961
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żarach przy Podwale 2odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.